Terms & Conditions

Integritetspolicy – (2023-05-15)

Vi på The Park Group AB (559218-8634) är moderbolag för samtliga bolag inom koncernen The Park. Omfattar The Park Södra AB, The Park Sweden AB & The Park Sjöstaden AB, samt tillkommande bolag. Nedan kallat kommer samtliga bolag kallas The Park. 

All behandling av dina personuppgifter skyddas i enlighet med gällande datalagstiftning. I denna integritetspolicy kommer vi att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter. Aktuell policy finner du alltid på vår webbplats.

Om du skulle ha några frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt vad som anges i integritetspolicyn är du välkommen att kontakta The Park. Kontaktuppgifter finner du sist i dokumentet.

Integritetspolicy Caspeco

När du använder appen så behandlas dina personuppgifter av tre olika personuppgiftsansvariga som är ansvariga för varsin del av processen. 

Restaurangen som du beställer från är personuppgiftsansvarig för behandlingen som krävs för beställningen. Vill du läsa mer om hur restaurangen behandlar dina personuppgifter kan du göra det på deras webbsida.

Appen tillhandahålls via Caspeco AB som i denna behandling är personuppgiftsbiträde. Det innebär att Caspeco AB vad gäller matbeställningen endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av restaurangen som du beställer mat hos, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av matbeställningen.

Reepay A/S är ansvarig för betalningslösningen som tillhandahålls via appen och a-handelsplatsen och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som krävs för att hantera betalningen. Vill du läsa mer om hur Reepay A/S behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här.

Caspeco AB kommer, baserat på de uppgifter som du anger när du skapar en profil i appen, att föra statistik över användningen av appen. Det innebär att Caspeco AB är personuppgiftsansvarig förbehandling av personuppgifter i statistikändamål, som sker baserat på berättigat intresse.

Caspeco AB behandlar följande personuppgifter: Namn, Emailadress, telefonnummer. Dina uppgifter delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår app och e-handelsplats, men behandlas inte vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

Caspeco AB kommer att behålla dina uppgifter så länge som du har en profil kvar i appen. När du inte längre har en profil kommer dina personuppgifter att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Caspeco AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig så kan vi både rätta den och begränsa användningen av uppgiften tills den är rättad. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter samt begära att de raderas från Caspeco AB:s verksamhet. Vi kommer då att radera uppgifterna från alla behandlingar som baseras på samtycke eller berättigat intresse.

Har du någon fråga om hur Caspeco AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig. Kontaktinformation finner du under rubriken ”Kontakt och Kundtjänst” i Köpvillkor.

Köpvillkor

 1. Om The Park Södra AB
  Appen och/eller e-handelsplatsen The Park (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av The Park
  Södra AB med organisationsnummer 556595–2503 (”Säljaren”, ”vi”, eller ”oss”). Om du vill kontakta
  oss hittar du kontaktinformation under punkt 12 nedan.
 2. Om köpvillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen
  Dessa köpvillkor gäller vid beställning och köp av produkter och tjänster via Appen/E-handelsplatsen .
  Avtal om köp initieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingånget när vi har bekräftat din
  beställning i orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användning av en
  beställd tjänst.
 3.  Priser och produkter
  Priser för produkter och tjänster anges inklusive moms i angiven valuta. I kassan presenteras det
  totala priset, inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgift och liknande.
  Vi har som mål att alltid hålla Appen/E-handelsplatsen uppdaterad vid eventuella förändringar i
  produktutbudet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Vi eftersträvar att
  alla priser och produktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är helt korrekta men, reserverar oss för
  eventuella fel.
 4. Beställning
  Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställning ska mailadress, namn och telefonnummer
  anges. All personinformation som anges vid beställning ska vara korrekt och avse den som beställer
  produkterna. Vi ansvarar inte för utebliven leverans till följd av att otillräcklig eller felaktig information
  har lämnats vid beställningen. Alla dina beställningar finns under Historik i Appen alt på mail för E-
  handelsplatsen.
 5. Betalning
  I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga för respektive produkt eller tjänst. Betalning
  sker genom kortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som
  gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvitto skickas elektroniskt
  till din angivna e-post.
  Kortbetalning
  Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard. Debitering av ditt betalkort sker direkt.
  Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar ett eller flera betalkort eller annat betalmedel
  genom att ange kortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort ska kortnummer,
  utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kod registreras.
  Betalning med Swish
  Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt på det till Swish knutna telefonnummer som
  anges vid betalning. Vid betalning med Swish ombeds man öppna appen för Swish samt legitimera sig
  med e-identitet.
 6. Orderbekräftelse och leverans
  När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt i Appen/E-handelsplatsen. När din beställning är
  bekräftad och redo för leverans för du en orderbekräftelse i Appen/E-handelsplatsen.
  Tillgängliga leveransalternativ presenteras i kassan, du väljer själv leveransalternativ när du lägger din
  beställning.
 7. Avbeställning (ångerrätt)
  När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligt distansavtalslagen rätt att frånträda
  beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Vid köp av tjänsten räknas
  fristen från beställningen och vid köp av vara från det att du mottagit varan. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella produkten eller tjänsten. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. Observera att försäljning av mat inte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida, där också blanketter för utövande av ångerrätt finns tillgängliga.
 8. Produktgarantier
  Vi lämnar inga garantier på de produkter som du köper och beställer från oss, men du har alltid rätt att reklamera felaktig produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 9 ). I den utsträckning som tillverkare av en produkt lämnar garantier gäller givetvis sådana garantier för produkten.
 9. Reklamation
  När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerar så de inte är skadade eller felaktiga. Om du anser att en levererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera produkten eller tjänsten genom att kontakta oss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kan godta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag reklamationen slutbehandlats.
 10. Immateriella rättigheter
  Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till oss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inte uteslutande, information och bilder som görs tillgängliga via Appen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.
 11.  Personuppgiftsbehandling
  För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Säljbolaget att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbsida https://thepark.se/terms-conditions/.
 12. Kontakt & Kundtjänst
  Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligt följande:
  The Park Södra AB
  Magnus Ladulåsgatan 1,
  118 65 Stockholm
  08 50 634 700
  hello@thepark.se
 13. Force Majeure
  Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda,
  myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i
  allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om köp vars fullgörande förhindras av sådan omständighet.
 14. Generell ansvarsbegränsning
  Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för berörd produkt eller tjänst. För att vara berättigad till eventuell ersättning för skada ska din begäran om ersättning framställas
  inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.
 15. Ändring av avtalsvillkor
  Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkor. För genomfört köp gäller
  alltid de villkor som har godkänts och accepterats av dig i samband med aktuellt köp.
 16.  Tvister och tillämplig lag
  Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa köpvillkor ska i första hand avgöras genom
  förhandling mellan Säljbolaget och dig som kund. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten
  avgörs kan tvisten på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvisten kan även
  prövas av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.

Personuppgiftsansvar

The Park är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Vad är en personuppgift och när sker behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, användning av våra webbplatser eller IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel är insamling, registrering, sortering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till vilket ändamål?

Vi på The Park behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service. Detta kan exempelvis vara anmälan till våra event som du väljer att delta på samt nyhetsbrev.

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för oss att se och förstå hur användare använder vår hemsida och för att kunna utveckla och förbättra innehållet. All denna information är dock avidentifierad så vi kan inte ta fram vem du är som surfar.

Vi vill informera dig om att när du använder funktioner på vår hemsida som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material om dig själv eller ditt bolag, då kan även sådan information innehålla personuppgifter.

The Park samlar in följande uppgifter:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Företagsuppgifter
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Information om betalningar som gjorts till The Park
 • Historik om betalningar som gjorts till The Park
 • Kreditupplysningar
 • Information om inköp gjorda hos The Park (t.ex. medlemskap, kioskförtärning eller liknande)
 • Larmlogg samt information om in- & utpassering i våra lokaler
 • Skrivarserver för kontroll av antal utskrifter
 • Konferensstatistik
 • Anmälningar till event och seminarium
 • Mailregister för utskick av information
 • Besöksregister för anmälning av besökare

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp samt nyttjande av The Parks tjänster kan vi även komma att samla in uppgifter från en tredje part. De uppgifter som vi i sådant fall samlar in är:
1. Adress, organisationsnummer och liknande från offentliga databaser för att säkerhetställa att vi har rätt uppgifter.
2. Kreditupplysningar

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Det är företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi har biträden som hjälper oss med t.ex.: IT-system, betallösningar, och marknadsföring.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontorollerar alla våra parter och kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar (Klarna), allmänna varutransporter (postoperatörer) och statliga myndigheter, är självständigt personuppgiftsansvariga och styr själva över hur personuppgifter behandlas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES och vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, max 7 år.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har rätt att invända mot behandlingen och begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Den behandling som är grundad på ditt samtycke enligt vad som beskrivs ovan har du även rätt att återkalla. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig helt från våra nyhetsbrev genom att klicka på avregistrera direkt i mailen alternativt att kontakta oss. Du kan när du vill avsäga dig marknadsföring genom att följa de avregistreringsinstruktioner som ges i de nyhetsbrev eller SMS som vi skickat till dig. Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats och på www.minacookies.se.

reCAPTCHA och Google

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy, och Användarvillkoren gäller.

Personuppgiftsansvar

The Park Sweden AB

Orgnr: 556833-0590

Hälsingegatan 49

113 31 Stockholm

privacy@thePark.se